గజ్జెల పాపమ్మ గుడిలో అమ్మవారి కిరీటం చోరీ

(Goddess' crown stolen at Gajjela Papamma Temple)

Sakshi (2015). గజ్జెల పాపమ్మ గుడిలో అమ్మవారి కిరీటం చోరీ. Sakshi. 2 February.

Title గజ్జెల పాపమ్మ గుడిలో అమ్మవారి కిరీటం చోరీ
Title (translated) Goddess' crown stolen at Gajjela Papamma Temple
Publication Date 2nd Feb 2015
Author
Source Sakshi
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments A crown and other decorations were stolen from a goddess at Gajjela Papamma Temple, Hyderabad.
Link http://www.sakshi.com/news/hyderabad/goddess-crown-stolen-at-gajjela-papamma-temple-209058
Permalink http://web.archive.org/web/20150527144140/http://www.sakshi.com/news/hyderabad/goddess-crown-stolen-at-gajjela-papamma-temple-209058