Author: Caiyu Liu

Dutch court to hear Buddha relic case

(China; Netherlands)

Caiyu Liu (2017). Dutch court to hear Buddha relic case. Global Times. 11 July.